Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

  
1.         Základné ustanovenia 

 

1.1.            Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.fusion.sk.

1.2.            Predávajúcimsa rozumie obchodná spoločnosť FUSION Slovakia s.r.o., so sídlom Masarykova č. 2, 040 01 Košice, IČO: 44 086 351, Ič Dph: SK 2022581990, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21617/V.

1.3.            Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

1.4.            Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.5.            Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 

1.6.            Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Vo veciach neupravených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa záväzkový vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim spravuje právnym poriadkom SR,  najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.

1.7.            Ustanovenia VOP a zákonov upravujúcich práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z. z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi a taktiež podmienkami uvedenými v týchto VOP ktoré sú určené výhradne pre podnikateľa.

1.8.            Kupujúci vykonaním objednávky na stránke www.fusion.skspôsobom uvedeným v týchto všeobecných obchodných podmienkach potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim oboznámil a súhlasí s nimi. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

1.9.            Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

1.10.        Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby. Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaná systémom obchodu. Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení. Kupujúci pri registrácii vyjadrí súhlas, že si VOP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.

1.11.        Údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portáli (najmä dostupnosť, cena, veľkosť, zásoby) nie sú aktualizované predávajúcim on-line v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť na nákupnom portáli vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Údaj „dostupnosť“ zobrazený pri tovarovej položke na nákupnom portáli nie je možné interpretovať ako lehotu pre dodanie tovaru predávajúcim. Uvedená dostupnosť tovaru je len indikatívny, nezáväzný odhad času, ktorý sa predpokladá pre vypredanie dostupných skladových zásob predávajúceho. Tovar nie je možné vopred ukázať kupujúcemu, nie je možné vždy vykonať prijatie a akceptáciu objednávok a vykonať jeho dodanie, hoc prostredníctvom tretej osoby. Tovar predávaný cez nákupný portál je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní nie je možné, ani prostredníctvom inej osoby. Na každú takúto mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť.

1.12.                   V súvislosti s predajom alebo objednávaním tovaru na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, respektíve v prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov súvisiacich s touto zmluvou, sa môže kupujúci obrátiť na predávajúceho na tel. čísle +421 907 858 888, e-mailom na adrese podpora@fusion.sk.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický  kraj

Vrátna 3, P.O. Box A 35 Košice

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.:  055 / 6220 781

fax č.:  055 / 6224 547

e-mail: ke@soi.sk

 

2.         Uzatvorenie kúpnej zmluvy (Objednávka/objednanie tovaru)

 

2.1.            Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. V prípade, že nemôžete objednať priamo, môžete zaslať svoju objednávku e-mailom na e-mailovú adresu info@Fusion.sk. V e-maily uveďte názov tovaru, počet kusov, prípadne typ motorového vozidla, rok výroby a pod. a kontakt na Vás (presná adresa a telefónne číslo).

2.2.            Všetky prijaté elektronické objednávky sa považujú za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné. Po obdŕžaní objednávky, predávajúci obratom zašle potvrdenie o prijatí objednávky; kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

2.3.            Odoslanie objednávky na webovej stránke e-shopu predávajúceho sa realizuje v zmysle ust. § - 4 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a toprostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“, čím spotrebiteľ potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť platby.   

2.4.            Prevádzkovateľ v závislosti na charaktere obchodu, druhu tovaru má právo žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne). Ak kupujúci autorizáciu odmietne prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú. 

2.5.            Naobjednávky, ktoré budú obsahovať nepravdivé, zavádzajúce osobné údaje, alebo budú mať zle vyplnené telefónne číslo (neplatné telefónne číslo) alebo neplatnú (neexistujúcu) e-mailovú adresu, sa hľadí, ako keby neboli predávajúcemu doručené a osobné údaje uvedené v objednávke budú predávajúcim zlikvidované spôsobom stanoveným zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

3.         Ceny tovaru, zľavy, poštovné a balné

 

3.1.            Kúpna cena za tovar vrátane prepravných nákladov bude kupujúcim uhradená dobierkou pri prevzatí tovaru / prevodom na účet / on-line platbou kartou. V prípade platby na účet, ak táto nebude uskutočnená do 7 pracovných dní od vytvorenia objednávky, predávajúci má právo objednávku stornovať.

3.2.            V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady (t. j. náklady na dopravu, dodanie, poštovné). Výška poštovného sa môže meniť v závislosti od váhy tovaru. Konečná cena tovaru pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

3.3.            Platné ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH pri jednotlivých položkách v čase objednania tovaru a potvrdzujú sa pri autorizácii.Uvedené ceny na internetovom obchode sú platné.

3.4.            Predávajúci si však vyhradzuje právo zmeny cien vo výnimočnom prípade výrazných zmien dodávateľských podmienok od výrobcov a dodávateľov tovaru, ako aj pri výraznom náraste inflácie, zmien peňažných kurzov a prípadných tlačových, publikačných chýb. V takomto prípade ma kupujúci právo na okamžité odstúpenie od zmluvy.

3.5.            Náklady na dodanie tovaru sú uvedené pri výbere spôsobu dodania kupujúcim a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.fusion.sk.

3.6.            Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru. To neplatí v prípade podľa bodu 4.11. veta tretia a podľa bodu 3.4.

.


4.         Dodacie podmienky

 

4.1.            Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spôsobom zvoleným kupujúcim pri vyplňovaní objednávky (kuriérskou spoločnosťou, vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s kupujúcim) a zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy a podľa povahy tovaru dodať všetku dokumentáciu potrebnú k jeho správnemu používaniu a ošetrovaniu. 

4.2.            Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov a zaplatiť za tovar cenu v plnej výške.

4.3.            Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.

4.4.            Pri prevzatí tovaru si vždy pred kuriérom skontrolujte obsah tovaru. Tovar a obal nesmie byť poškodený, nesmie v ňom chýbať dodávané príslušenstvo. Pokiaľ sa naskytne takáto skutočnosť, vždy spíšte zápis o poškodení zásielky s kuriérom a oznámte nám, že tovar Vám bol doručený poškodený.

4.5.            Tovar dostupný skladom bude kupujúcemu odoslaný v čo najkratšom termíne, najneskôr do 1-14 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí  a schválení obidvoch strán.

4.6.            V prípade, pokiaľ sa tovar na sklade nenachádza, predávajúci sa zaväzuje oznámiť túto skutočnosť kupujúcemu bezodkladne a dohodne s ním ďalší postup. Doručenie tovaru trvá spravidla 5 pracovných dní.

4.7.            Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne udanou adresou kupujúcim pri objednávaní tovaru, ďalej za nedodanie, resp. oneskorenie dodávky tovaru spôsobenej doručovateľom, či za oneskorenie, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť (vyššia moc).

4.8.            Vyššou mocou považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácie, povstanie, živelné pohromy, výpadky dodávok jednotlivých médií, dopravné kolapsy, nepredvídateľné poruchy atď..

4.9.            O stave objednávky bude kupujúci priebežne informovaný prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v objednávke.

4.10.        V prípade, že objednaný tovar nie je možné doručiť kupujúcemu do predpokladaného termínu, predávajúci mu oznámi nový predpokladaný termín dodania.

4.11.        Pokiaľ zásielku nemôžete alebo nestihnete prebrať v stanovenom termíne, prosím informujte nás. Zásielku kuriér UPS vie podržať v depe cca 7 dní. Po tomto termíne zásielku na požiadanie pošleme opätovne, avšak náklady s tým spojené si predávajúci účtuje znova. Pokiaľ sa nám zásielka vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie, či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akékoľvek iného dôvodu, zásielku opätovne nezasielame. Zákazník bude označený ako nedôveryhodný a  nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.

4.12.        Miesto doručenia je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.


5.         Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

5.1              Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade ak je kupujúcim spotrebiteľ

Kupujúci má právo v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v platnom znení odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je zaslané predávajúcemu pred uplynutím tejto lehoty.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle tohto bodu.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy jednoznačným vyhlásením o odstúpení od zmluvy alebo použiť vzorový formulár zverejnený na internetovej stránke predávajúceho www.fusion.sk

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade ak je kupujúcim podnikateľ

Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 50 EUR s DPH alebo je predmetom zmluvy tovar vyrábaný na zákazku prípadne na presný typ a model vozidiel. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady aj v prípade ked bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní (napr. za neúplný alebo poškodený obal).
V prípade zaújmu o vrátenie tovaru podnikateľom prosíme poslať žiadosť o vrátenie tovaru na mail info@fusion.sk podľa bodu 5.2.
Po prehodnotení budete informovaný o ďalšom postupe.

 

5.2              Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.

Ak kupujúci využije právo odstúpiť od zmluvy v lehote uvedenej v bode 5.1., je povinný  doručiť jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo vzorový formulár zverejnený na internetovej stránke predávajúceho, a to listom na adresu FUSION Slovakia s.r.o., Hraničná č. 2, 040 17 Košicealebo elektronicky e-mailom na adresu predávajúceho podpora@fusion.sk s uvedením čísla a dátumu objednávky vrátane jej špecifikácie (tovar a kúpna cena), mena a priezviska kupujúceho a jeho adresu, dátum odstúpenia od zmluvy a adresu pre vrátenie peňazí, pokiaľ je táto odlišná od adresy kupujúceho.

Pre stiahnutie „Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy“ kliknite TU:http://www.fusion.sk/public/files/Reklamacie/Vratenie-tovaru-protokol-Fusion-sk.pdf

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar zaslať prostredníctvom pošty (NIE vo forme zásielky na DOBIERKU) alebo odovzdať osobne, resp. prostredníctvom ním určenej tretej osoby predávajúcemu na adresu FUSION Slovakia s.r.o., Hraničná č. 2, 040 17 Košice.Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený, kompletný vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie. Nedodržaním týchto podmienok nebude odstúpenie od zmluvy akceptované. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny ( s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ).

Po odstúpení od zmluvy sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov vynaložených na dodanie tovaru kupujúcemu; to neplatí, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu predávajúcim vrátené spôsobom, aký kupujúci použil pri úhrade kúpnej ceny, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru alebo poskytnutie služieb uvedených v ust. § - u 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení, a to predovšetkým:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil.


6.         Nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy

 

6.1.            V prípade neopodstatneného a neodôvodneného neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je spotrebiteľ vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky (telefonicky, alebo emailom). Zákazníkovi bude automaticky účtovaný poplatok vo výške 20 €. Za týmto účelom bude vystavená faktúra alebo zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie poštou ,alebo elektronickou formou so splatnosťou 7 dní.

6.2.            Zákazník má možnosť v tomto prípade do 7 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie zásielky a prevedie platbu za tovar vopred na účet spoločnosti. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie kúpnej zmluvy. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne budeme musieť pohľadávku podstúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú. 

 

7.         Záruka, reklamácie, doklady

 

7.1.            Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený na stránke www.fusion.sk. Ku každému tovaru je pri jeho dodaní priložená faktúra, ktorá slúži ako záručný list.

7.2.            Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jej prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare v záručnej dobe.

7.3.            Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcemu. Dĺžka záručnej doby je uvedená na daňovom doklade k tovaru. Ak tam uvedená nie je, je stanovená zákonom na 24 mesiacov. Vzniknuté vady na tovare je možné reklamovať počas celej záručnej doby. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho, ako ani za chyby  vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, neodborným používaním, či zásahom kupujúceho alebo tretích osôb. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby tovaru spôsobené živelnou pohromou.

7.4.            Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bezprostredne skontrolovať, či sa jedná o tovar, ktorý bol objednaný, či je tovar v neporušenom stave, či nemá zjavnú vadu (neporušenosť originálneho obalu alebo originálnej polepovacej pásky odosielateľa, viditeľné poškodenie obalu zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu) a v prípade, pokiaľ tovar pri prevzatí nezodpovedá kúpnej zmluve, je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať zápis o škode a je povinný o tom bezodkladne informovať predávajúceho na adrese FUSION Slovakia s.r.o., Masarykova č. 2, 040 01 Košice. Oznámenie musí obsahovať zoznam vadného tovaru, kód tovaru, číslo faktúry, stručný popis závady a iné dodatočné informácie v závislosti od druhu tovaru

7.5.            V prípade vád tovaru, ktorú má tovar pri jej prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, má kupujúci tieto nároky:

a)      ak sa jedná o odstrániteľnú vadu na tovare, má kupujúci právo, aby táto vada bola bezplatne, včas a riadne odstránené, resp. má právo na výmenu tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti;

b)      ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu na tovare, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako bezvadný, prípadne o vadu odstrániteľnú, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo väčší počet vád tovar riadne užívať, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy;

c)      ak sa jedná o neodstrániteľné vady na tovare iné ako vady uvedené v písm. b), má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru/je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu

7.6.            Väčšina výrobkov je určená výhradne pre použitie v motoristickom športe, alebo na uzatvorených akciách a podujatiach. Ich používanie nie je v súlade s vyhláškou č. 116/1997 MDPaT o premávke na pozemných komunikáciách SR, preto nemusia mať potrebnú homologizáciu. Niektoré produkty sú určené výhradne pre montáž v odbornom servise, preto pri nedodržaní podmienok montáže nie je možné reklamáciu uplatniť.

7.7.            Záruka sa taktiež nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Ďalej sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.

7.8.Záruka sa nevzťahuje na niektoré špeciálne závodné diely používajúce sa profesionálnom motošporte predávané v e-shope predávajúceho v sekcii RACING SHOP, PERFORMANCE

7.9.            Zmena vizuálneho vzhľadu tovaru neovplyvňujúca jeho funkčnosť nie je vadou tovaru.

7.10.        Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v originálnom obale (krabica nemusí byť súčasťou) a zaslaný na adresu predávajúceho FUSION Slovakia s.r.o., Hraničná č. 2, 040 17 Košice.Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.

7.11.        Reklamácie predávajúci vybavuje podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

7.12.        Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e mailom na podpora@fusion.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na>

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je k dispozícii na stránke Ministerstva hospodárstva SR - http://www.mhsr.sk 

 

7.13.        Presné inštrukcie a reklamačný protokol nájdete TU: http://www.fusion.sk/home/Reklamacie/

 

7.14.        Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa bude snažiť o reklamácii rozhodnúť v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. Táto doba však môže byť predĺžená o nevyhnutný čas podľa okolností, druhu tovaru a polohy dodávateľa. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní, je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie vo výške 0,5 € za deň vrátane DPH. Ak si kupujúci nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať. O zmýšľanom predaji bude predávajúci kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatok za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí kupujúci uplatniť u predávajúceho.

 

8.         Podmienky pri aplikácii / montáži a užívaní tovaru:

 

8.1.            Ak nebol tovar dodaný s príslušným montážnym/inštalačným návodom, jedná sa o špecifický tovar a je nutné vykonať aplikáciu produktu výhradne patričným odborným servisom (nevzťahuje sa na tovar, ktorý nepodlieha nutnosti ďalšieho spracovania, modifikácii, či montáži). Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené s neodbornou montážou brané v úvahu (nevzťahuje sa na viditeľné alebo skryté chyby dodaného tovaru).

8.2.            Spojlery (nárazníky, masky, výdychy, prídavné krídla, difúzory, prahové nadstavce atď.) je nutné pred lakovaním alebo ďalšou úpravou skúšobne otestovať na presnosť lícovania a v prípade odchýlok dopasovať a upraviť na vozidle. Montáž tovaru je nutné vykonať odborným servisom. Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené so vzniknutými škodami dodatočných modifikačných alebo lakovačských prác brané v úvahu.

8.3.            Pri svetelných produktoch (predné svetlomety, koncové a prídavné svetlá, smerovky, brzdové a hmlové svetlá, atď.) je nutné pred montážou za pomoci tesniacej elastickej hmoty (montážny silikón, atď.) zatesniť všetky plochy medzi sklom a plastovým výliskom. To isté platí aj pre objímky konektorov. Montáž tovaru je nutné vykonať odborným servisom. Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené s neodbornou montážou brané v úvahu.

8.4.            Niektoré produkty v sortimente predávajúceho podliehajú ustanoveniam zákona NR SR č. 725/2004  Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zmien vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tovary, ktoré tieto nariadenia (atesty, certifikačné schválenia, atď.) nespĺňajú, je možné užívať iba mimo verejných komunikácií napr. v motoristickom športe (tu podliehajú produkty iným predpisom ako napr. FIA atď.) alebo iných uzatvorených akciách a podujatiach.

8.5.            Náklady spojené s montážou / aplikáciou produktov nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

9.         Ochrana osobných údajov

 

9.1.            Pri registrácii je potrebné zo strany zákazníka uviesť svoje osobné údaje ako meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mail. Tieto údaje sú potrebné pre identifikáciu zákazníka ako kupujúceho, k realizácií a zúčtovaniu platby za zakúpený tovar a za účelom správnej dodávky tovaru a komunikácie. Počas používania obchodu sú zhromažďované aj objednávky zákazníka z dôvodu zabezpečenia dodávok tovaru, prípadne vybavenie reklamácie a pod.

9.2.            Pri registrácií právnickej osoby, je potrebné uviesť údaje ako obchodné meno spoločnosti, sídlo spoločnosti, telefonické, prípadne faxové spojenie, IČO, ĎIČ, bankové spojenie a pod. Tieto údaje sú potrebné pre vedenie účtovných operácii, vyhotovenie daňových dokladov, prípadne identifikácie platieb a pod.

9.3.            Osobné údaje budú predávajúcim spracúvané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

9.4.            Osobné údaje kupujúceho je predávajúci povinný chrániť pred zneužitím a zaručuje, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu kontaktné informácie a údaje o nákupoch kupujúceho.

9.5.            Osobné údaje uvedené v bode 9.1. a 9.2. budú spracúvané na nevyhnutnú dobu a výlučne za účelom a v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu www.fusion.sk/eshopmedzi predávajúcim a kupujúcim (najmä objednanie a dodanie tovaru, vystavenie faktúry, evidencia pre administratívne a reklamačné účely).

9.6.            Kupujúci prehlasuje, že používaním internetového obchodu www.fusion.sk/eshopudeľuje súhlas  so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a svojich nákupoch, ako aj so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu v zmysle tohto bodu. 

9.7.            Fusion Slovakia s.r.o. sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

9.8.            Zákazník súhlasí zo zasielaním dotazníka spokojnosti našich služieb a nákupu podľa § 65 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z.z o elektronických komunikáciach a súhlasí s využitím spoločnosti MITON MEDIA, a.s. (Heureka.sk) na tento účel . V prípade doručenia dotazníka nie je zákazník povinný tento dotazník vyplniť, prípadne prečítať. Po vyplnení a odsúhlasení dotazníka môže byť Váš názor uverejnený pri profile našej spoločnosti na stránke www.heureka.sk. Bezprostredne po odoslaní dotazníka bude Vaša e-mailová adresa odstránená z databázy heureka.sk aby nemohla byť ďalej spracúvaná v zmysle o ochrane osobných údajov.

 

10.       Záverečné a prechodné ustanovenia

 

Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

 

Rozhodným hmotným a procesným právom ( governing law ) je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.


VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.fusion.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.


VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 11.07.2016 a použijú sa na objednávky doručované cez nákupný portál po tomto dátume.


Prevádzkovateľ (predávajúci)
:

FUSION Slovakia s.r.o.

Masarykova č. 2, 040 01 Košice,

IČO: 44 086 351, DIČ: 2022581990

Horúce novinky, súťaže, zaujímavosti:

    

Najdôležitejšie informácie 1x mesačne získate prihlásením sa k odberu nášho newslettru.

Krátke novinky:

  Opäť je tu utorok ... opäť sa hlási Jakub a náš FUSION vlog.
Tento krát si pripravil pre Vás aj súťaž o stierače.

... zobraziť článok

3 dôvody prečo nakupovať disky  od FUSION.sk

... zobraziť článok

FUSION Vlog pokračuje ďalším dielom :D

... zobraziť článok

Archív noviniek ...
Prejsť do košíka Pokračovať v nákupe